fbpx
Privacybeleid2022-03-01T14:46:15+01:00

Privacy- en cookiebeleid Botlek Europoort

Met deze privacyverklaring legt Burengesprek Botlek Europoort (‘Burengesprek Botlek Europoort’) uit op welke wijze Burengesprek Botlek Europoort met persoonsgegevens omgaat die zij van u ontvangt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Burengesprek Botlek Europoort ontvangt bij aanmelding voor de website of bij het leggen van contact door middel van het contactformulier op de website.

Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Burengesprek Botlek Europoort de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in acht. Persoonsgegevens als bedoeld in de AVG zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. De natuurlijke persoon wordt in de AVG aangeduid als betrokkene.

De omgang van persoonsgegevens wordt in de AVG aangeduid met ‘verwerken’. Onder verwerken wordt eigenlijk alles verstaan wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen en vernietigen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Burengesprek Botlek Europoort altijd de volgende beginselen in acht:

 • de gegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt;
 • de gegevens worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen (doelbinding);
 • de gegevens worden zo beperkt mogelijk verwerkt (dataminimalisatie);
 • de gegevens worden correct verwerkt (juistheid van gegevens);
 • de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig (opslagbeperking);
 • er wordt integer en vertrouwelijk met de gegevens omgegaan (integriteit en vertrouwelijkheid).

In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt Burengesprek Botlek Europoort ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt Burengesprek Botlek Europoort doorlopend privacy verhogende (beveiligings)maatregelen. Met betrekking tot het aanbieden van informatie en diensten hanteert Burengesprek Botlek Europoort standaard de ‘opt-inregeling’: er wordt pas informatie verstrekt of er worden pas diensten geleverd als u hier actief en vrijelijk toestemming voor geeft.

Burengesprek Botlek Europoort stelt het doel en de middelen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is Burengesprek Botlek Europoort verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Burengesprek Botlek Europoort mag uw gegevens verwerken als Burengesprek Botlek Europoort hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of indien u Burengesprek Botlek Europoort toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze toestemming dient vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn.

Burengesprek Botlek Europoort verwerkt uw persoonsgegevens in voor de onderstaande doelen:

 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • om vragen die u per contactformulier heeft gesteld te kunnen beantwoorden;
 • om de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om uw identiteit te verifiëren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • betrokkenheid creëren bij omwonenden;
 • voor PR- en marketingdoeleinden.

Burengesprek Botlek Europoort kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG:

Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:

 • personalia;
 • e-mail;
 • telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@botlekeuropoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Burengesprek Botlek Europoort maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Burengesprek Botlek Europoort gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Burengesprek Botlek Europoort is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. Burengesprek Botlek Europoort kan op die manier haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van Burengesprek Botlek Europoort worden deze kleine stukjes herkend. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Burengesprek Botlek Europoort kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Burengesprek Botlek Europoort als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld opdrachtnemers/leveranciers zijn, zoals maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten. Burengesprek Botlek Europoort blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Burengesprek Botlek Europoort sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. Burengesprek Botlek Europoort kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit Burengesprek Botlek Europoort met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen zijn gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan: Burengesprek Botlek Europoort of door een e-mail te sturen aan info@botlekeuropoort.nl. Burengesprek Botlek Europoort is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld zal Burengesprek Botlek Europoort zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld (er dus zal per e-mail worden gereageerd), tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw verzoeken brengt Burengesprek Botlek Europoort u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 • Inzage en/of wijzigen gegevens
  U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens Burengesprek Botlek Europoort van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat Burengesprek Botlek Europoort verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt, dan zal Burengesprek Botlek Europoort dit rectificeren. Indien Burengesprek Botlek Europoort uw persoonlijke gegevens heeft gewijzigd stelt Burengesprek Botlek Europoort u hiervan op de hoogte.
 • Verwerking van uw gegevens beperken
  Indien u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die Burengesprek Botlek Europoort van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Recht om gegevens over te dragen
  U kunt de persoonsgegevens die Burengesprek Botlek Europoort van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derde.
 • Recht om vergeten te worden
  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Burengesprek Botlek Europoort, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal Burengesprek Botlek Europoort de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Burengesprek Botlek Europoort treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik Burengesprek Botlek Europoort neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Burengesprek Botlek Europoort heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van Burengesprek Botlek Europoort (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Burengesprek Botlek Europoort sluit verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Burengesprek Botlek Europoort bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Burengesprek Botlek Europoort neemt deze bewaartermijnen volledig in acht.

Indien u vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waardoor uw persoonsgegevens mogelijk zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking dan is mogelijk sprake van een datalek. Wij verzoeken u dan direct contact op te nemen met ons via het volgende telefoonnummer: 010-284 2929 of per e-mail info@botlekeuropoort.nl.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Burengesprek Botlek Europoort, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn: Coolsingel 104, 3011AG,Rotterdam +31 10 284 29 29 / info@botlekeuropoort.nl

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Burengesprek Botlek Europoort van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

Burengesprek Botlek Europoort behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Burengesprek Botlek Europoort en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.